Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2021/2022.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu https://www.stipendia.sk, resp. https://www.scholarships.sk.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na https://www.stipendia.sk, resp. https://www.scholarships.sk.

Štátnice 2021

Vážení študenti končiacich ročníkov,
do pozornosti vám dávame aktualizované informácie ohľadom štátnicových skúšok v akademickom roku 2020/2021. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Študenti -> Štátnice

Druhý ONLINE deň otvorených dverí

Srdečne Vás všetkých pozývame na náš druhý Online deň otvorených dverí. Pripojte sa 5. marca v čase od 13:00 h a z pohodlia Vášho domova sa spýtajte na našom chate na všetko, čo Vás zaujíma. 

PROGRAM DOD:

  • od 13.00 prezentácia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ponúkané študijné programy pre akademický rok 2021/2022, informácie o podmienkach pre prijatie na štúdium. Viac informácií ako aj odkaz na pripojenie
  • od 14.20 prezentácia Katedry leteckej dopravy (KLD) a Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra (LVVC) + diskusia s našimi vyučujúcimi a inštruktormi a priestor pre všetky vaše otázky. Odkaz na vysielanie

Tešíme sa na Vás! 

Navždy nás opustil prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc.

Prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc. od nás odišiel 25. januára 2021 vo veku 89 rokov a určite sa na nás pozerá spoza kumulov – tak ako sa na nestora slovenskej meteorológie patrí.

Milan vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu a celý život pracoval v oblasti meteorológie, najmä leteckej. Ako významný odborník z praxe vybudoval na Katedre leteckej dopravy predmet letecká meteorológia a dlhé roky ho plne zabezpečoval. Vychoval veľa absolventov, ktorých pre meteorológiu nadchol, a ktorým sa preto stala povolaním. Neskôr učil meteorológiu aj na Katedre vodnej dopravy.
Viedol viacero výskumných projektov z oblasti meteorológie a je autorom mnohých odborných publikácií, kde však dokázal aj odborný problém podať pútavým spôsobom a jazykom, ktorý sa dobre čítal. To využíval aj v populárno-vedeckých publikáciách ako popularizátor meteorológie.

Ako znalec a patrón írečitej, ľúbozvučnej slovenčiny významne prispel aj ku kodifikácii slovenskej leteckej terminológie, kde na seba vzal neľahkú úlohu výkladu najfrekventovanejších pojmov v letectve s uvedením ich anglických ekvivalentov.

Milan bol výborný kolega, gentleman stále v dobrej nálade, ktorý bol pripravený vždy pomôcť, poradiť a hľadať riešenie. Bol vynikajúci pedagóg s úžasným vzťahom ku študentom, ktorých všetkých oslovoval „priateľu“. Tak to cítil.

Nikdy na neho nezabudneme...Česť jeho pamiatke!

Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Vážená pani inžinierka, vážený pán inžinier.

V akademickom roku 2019/2020 ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte.

Výsledky tohto prieskumu, ktorého sa zúčastňujú každoročne naši absolventi, nám budú slúžiť na skvalitnenie výučby a na aktualizáciu našich študijných programov na základe Vašich skúseností z praxe.

Poskytnuté informácie budú slúžiť len pre potreby fakulty.

Aby sme Vás čo najmenej obťažovali,  volíme elektronickú formu dotazníka.

Dotazník je dostupný na webovej stránke fakulty, v sekcii študenti (dotazník o uplatnení absolventov) alebo priamo na adrese https://fpedas.uniza.sk/~dotaznik/

Uvedený  dotazník je predkladaný v súlade s ustanovením Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má fakulta povinnosť zisťovať uplatnenie absolventov v praxi.

Veľmi si vážime Vašu ochotu a ďakujeme za spoluprácu

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Výberové prednášky v akademickom roku 2020/2021

 Milí študenti a priatelia Katedry leteckej dopravy,
v týchto náročných časoch sa KLD naďalej snaží poskytovať svojím študentom vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Aj preto sme sa v dobe dištančného vzdelávania snažili priniesť naším študentom sériu výberových prednášok od renomovaných expertov z rôznych oblastí letectva. V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 tak pre študentov prednášalo až 15 odborníkov z praxe. Prednášky boli zamerané na skutočne široké spektrum tém – od tém pre študentov pilotov (napr. prevádzkové postupy, oceánske lety alebo výkonnosť lietadiel) až k prevádzkovým aspektom leteckej dopravy ako plánovanie letov, údržba lietadiel alebo manažment plánovania posádok.
V letom semestri akademického roku 2020/2021 opäť chystáme ďalšie zaujímavé prednášky.

Ich kalendár, ako aj zoznam už realizovaných prednášok

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť