Bakalárske štúdium - študijný program Letecká doprava (3-ročné denné štúdium)

Špecializácia Letecká doprava

Študijný program letecká doprava so špecializáciou letecká doprava je zameraný na pokrytie širokého spektra aktuálnych problémov leteckej prevádzky. Štúdium začína všeobecnými predmetmi (ako napríklad matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória alebo marketing). Študenti ďalej postupne získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (napr. navigácia, meteorológia, aeromechanika, komunikačné systémy v letectve alebo plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (napr. letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel alebo počítačové simulácie v letectve) a nakoniec aj v prevádzkovo-ekonomickej oblasti (napr. organizácia a riadenie civilného letectva alebo letecké právo). Štúdium je zakončené vypracovaním bakalárskej práce a jej obhajobou na štátnej záverečnej skúške.

Špecializácia Profesionálny pilot

Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu dopravného pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u špecializácie Letecká doprava, avšak študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadovanej pre "zmrznutého" dopravného pilota (ATPL frozen). Praktický výcvik je navrhnutý v súlade s požiadavkami nariadenia EC1178/2011. Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (LVVC) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. Žilinská univerzita v Žiline je jedinou ATO (SK.ATO.01) na Slovensku aj v Českej republike, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou. Štúdium je zakončené vypracovaním bakalárskej práce a jej obhajobou na štátnej záverečnej skúške.

Inžinierske štúdium - študijný program Letecká doprava (2-ročné denné štúdium)

Špecializácia Letecká doprava

Študenti inžinierskeho študijného programu Letecká doprava so špecializáciou na leteckú dopravu sú pripravovaní najmä v prevádzkových a ekonomických oboroch zameraných na odborné manažérske pozície v leteckej doprave. Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, prevádzkou letísk, poskytovaním leteckých navigačných služieb, ekonomikou a obchodnou činnosťou leteckých spoločností a leteckých infraštruktúrnych podnikov, atď. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby vedomostne pokryl celé odvetvie leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru prevádzkovým alebo ekonomickým smerom. Polovica štúdia je poskytovaná výlučne v angličtine, aby boli absolventi dobre pripravení na prácu v letectve aj v zahraničí.

Ukončením štúdia získajú absolventi kompetencie na obsadenie pozícií v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy (napr. na dopravnom úrade, v leteckých spoločnostiach, na letiskách, u poskytovateľov leteckých navigačných služieb alebo výskumných ústavoch a organizáciách). Štúdium je ukončené vypracovaním diplomovej práce a jej obhájením na štátnej záverečnej skúške.

Špecializácia Technológia údržby lietadiel

Absolventi inžinierskeho študijného programu Letecká doprava so špecializáciou Technológia údržby lietadiel sú schopní preukázať komplexné znalosti z problematiky technológie údržby lietadiel vychádzajúce z poznania aktuálnych technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy.

Poskytované vzdelávanie kladie dôraz na získanie praktických a teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí nielen z oblasti údržby lietadiel, ale aj z oblasti prevádzky leteckej dopravy, čo umožňuje rýchle uplatnenie absolventa v praxi. Absolventi nadobudnú bohaté praktické a teoretické znalosti získané v počas štúdia predmetov zameraných na konštrukciu lietadiel, lietadlové pohonné jednotky a vrtule, materiály v letectve, technickú údržbu lietadiel, postupy údržby lietadiel, zabezpečovaciu leteckú techniku, základné strojné súčiastky, atď. Po úspešnom ukončení štúdia sa môžu absolventi uplatniť v údržbových organizáciách, organizáciách riadiacich zachovanie letovej spôsobilosti, leteckých spoločnostiach, výrobných organizáciách, atď. Štúdium je ukončené vypracovaním diplomovej práce a jej obhájením na štátnej záverečnej skúške.

Doktorandské štúdium - tretí stupeň vysokoškolského štúdia (3-ročné denné štúdium alebo 4-ročné externé štúdium)

Doktorandské štúdium umožňuje absolventom inžinierskeho štúdia vysokých škôl špecializované štúdium v študijnom programe Dopravná technika a technológiaEkonomika dopravy, spojov a služieb a Dopravné služby.

Katedra leteckej dopravy na štúdium tretieho stupňa univerzitného vzdelávania vypisuje témy dizertačných prác v súlade so svojim profilom a aktuálne riešenými výskumnými úlohami.

Viac informácií o doktorandskom štúdiu môžete nájsť na tomto odkaze: https://fpedas.uniza.sk/sk/studenti/vseobecne-informacie/doktorandske-studium

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť