Toogler

Bakalárské štúdium - 3. ročné štúdium

Letecká doprava

Študijný program je zameraný na pokrytie širokého spektra problémov leteckej prevádzky. Začína všeobecnými predmetmi (matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória, marketing), postupne študenti získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, navigácia, meteorológia, aerodynamika, aeromechanika, rádionavigačné zariadenia, plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel) a nakoniec aj v ekonomickej oblasti (obchodná prevádzková činnosť, ekonomika leteckého podniku, biznis komunikácie a prezentačné zručnosti). Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Profesionálny pilot

Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu dopravného pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u bakalárskeho študijného programu Letecká doprava. Študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadované pre "zmrznutého" dopravného pilota (ATPL frozen). Praktický výcvik je navrhnutý v súlade s požiadavkami nariadenia EC1178/2011. Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (LVVC) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. Teória do úrovne ATP(A) je v rámci integrovaného výcviku zdarma. LVVC je jedinou FTO, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou na Slovensku aj v Českej republike. Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Inžinierské štúdium - 2. ročné štúdium

Letecká doprava

Študenti tohto študijného programu sú pripravovaní najmä v prevádzkových, technických a ekonomických oboroch zameraných na špecializované manažérske pozície v leteckej doprave. Ukončenie štúdia kvalifikuje absolventov na pozície v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy, t.j. v leteckých spoločnostiach, na letiskách, v Leteckých prevádzkových službách SR, na leteckom úrade, v podnikoch poskytujúcich údržbu a opravy lietadlovej techniky, vo výskumných ústavoch/organizáciách a podobne.Aby boli absolventi dobre pripravení na prácu v letectve aj v zahraničí, je polovica štúdia výlučne v angličtine. 
Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, údržbou a opravami lietadiel, prevádzkou letísk, ekonomikou a obchodnou činnosťou leteckých spoločností atď. Ponúkaný inžiniersky študijný program je poskytovaný v dennej forme alebo externej forme štúdia. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby pokryl celú problematiku leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru technickým alebo ekonomickým smerom. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Technológia údržby lietadiel

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Pričom využije praktické informácie získané v počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Doktorandské štúdium - 3. roky

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium (PhD.)

Doktorandské štúdium umožňuje absolventom inžinierskeho štúdia vysokých škôl špecializované štúdium v študijnom programe Dopravná technika a technológia, odbor Doprava a Ekonomika dopravy, spojov a služieb, odbor Odvetové a prierezové ekonomiky.

Katedra leteckej dopravy na štúdium tretieho stupňa univerzitného vzdelávania vypisuje témy dizertačných prác v súlade so svojim profilom a aktuálne riešenými výskumnými úlohami.

Zatvoriť