Evidencia záverečných prác

Vkladanie záverečnej práce do systému evidencie záverečných prác (EZP)

Pri odovzdávaní záverečných prác v termínoch stanovených podľa harmonogramu príslušného akademického roka študent vytlačí a donesie spolu s tlačenou a elektronickou verziou práce aj dokumenty, ktoré si vytvorí pri vkladaní práce do systému EZP:

  • dve ním podpísané licenčné zmluvy (po podpise pána dekana jedna zostáva na katedre, jedna je študentovi vrátená),
  • jedno potvrdenie o vložení práce (je súčasťou dokumentu licenčná zmluva),
  • jeden formulár o sprístupnení diela – v prípade, že študent požaduje odklad zverejnenia diela, tak odovzdá formulár ním a vedúcim práce podpísaný s odôvodnením odkladu. V opačnom prípade formulár neodovzdáva.
  • čestné vyhlásenie autora o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej tlače. Ak je autor v právnom vzťahu so ŽU v Žiline (študent) vypĺňa čestné vyhlásenie v AIVS. Ak autor nie je v právnom vzťahu so ŽU, doručuje čestné vyhlásenie do CRZP v listinnej podobe.

Manuál na vkladanie ZP do systému EZP

Protokol o kontrole originality ZP

Protokol o kontrole originality (ďalej len protokol) je výstupom zo „Systému na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií“ (ďalej ANTIPLAG), ktorý beží nad Centrálnym registrom záverečných a kvalifikačných prác (ďalej CRZP). Protokol je elektronický dokument generovaný algoritmom na odhaľovanie plagiátov.

Po vložení záverečnej práce do Centrálneho registra záverečných prác bude práca porovnávaná s ostatnými zdrojmi za účelom odhalenia prípadného plagiátorstva. Protokol o kontrole originality je následne doručený vedúcemu práce. Protokol je prístupný v systéme EZP pre vedúceho ZP aj pre autora ZP približne do 3 pracovných dní po odoslaní práce do CRZP.

Externí vedúci nemajú prístup do systému. Z toho dôvodu študent vloží svoju prácu na meno katedrového správcu EZP - Ing. Radoslava Nichtová Protokol originality bude potom doručený na mail radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk (pozn.: externý vedúci ZP je v protokole označený ako konzultant). Príslušný protokol katedra vytlačí a zabezpečí jeho doručenie externému vedúcemu, aby mohol potvrdiť, či práca je alebo nie je plagiát.

Vedúci ZP zohľadní výsledky Protokolu o kontrole originality vo svojom posudku k ZP, vytlačí titulnú stranu protokolu a priloží ju k svojmu posudku, ktorý odovzdáva do stanoveného termínu.

Autor ZP protokol netlačí ani neodovzdáva!

Dôležité informácie

Jednotný postup v náležitostiach záverečných prác v podmienkach Žilinskej univerzity upravuje Smernica o záverečných prácach č. 103.

Materiál na stiahnutie

Ako čítať a interpretovať výsledok zo systému EZP „Protokol o kontrole originality ZP"?

Materiál na stiahnutie

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť