Toogler

Základné informácie o štúdiu v zahraničí

Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finnané prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov. Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana alebo referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy. Štipendijné programy je možné rozdeliť na programy Európskej únie (Program Erasmus+, zoznam Erasmus+ štipendií), a ostatné štipendijné programy, fondy a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko, Fulbrightova nadácia)

Program Európskej únie ERASMUS+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Podporuje európsku mobilitu, zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. 

Najvýznamnejšou časťou programu ERASMUS+ sú študentské mobility. Podrobné informácie o programe získate na adrese: https://fpedas.uniza.sk/sk/zahranicne-aktivity/llp-erasmus/studijne-pobyty/pravidla-programu Z veľkého počtu pozitívnych ohlasov vyberáme zopár skúseností našich študentov.

Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy

NO FOTO1

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.

tel.: +421 41 513 30 62

E-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc ing martin bugaj phd sm

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD

Tel.: +421 41 513 3450

E-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť