*NOVÉ* informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

Vážení študenti,

dúfame, že ste v týchto neľahkých časoch v poriadku a zdraví a dovolili by sme si Vás informovať, že napriek tomu, že Žilinská univerzity v Žiline, tj. Katedra leteckej dopravy aj Letecké výcvikové aj vzdelávacie centrum, sú až v 4. fáze uvoľňovania opatrení, ktoré smerujú k ochrane a zníženiu šírenia koronavírusu (COVID-19) v SR, sme požiadali o výnimku pre študentov študijného programu profesionálny pilot (PP) v končiacich ročníkoch. Pokiaľ bude našej požiadavke vyhovené bude možné pomaly začať v obmedzenej forme za prísnych hygienických a epidemiologických opatrení v poskytovaní praktického výcviku v lietaní. Termín bude zverejnený a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum Vás oboznámi s harmonogramom. Samozrejme s ohľadom na nastavené možnosti budú postupne zaraďovaní do výcviku aj ďalší študenti študijného programu profesionálny pilot.

Dúfame, že toto pre Vás aj pre nás ťažké obdobie sa čoskoro skončí a tešíme sa na opätovné stretnutie.

Ďalšie informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

v nadväznosti na našu predchádzajúcu informáciu o rozhodnutí DÚ o udelení výnimky z ustanovení o postupoch zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení a doložiek, Vás chceme informovať, že následne DÚ rozhodol aj o udelení výnimky vzťahujúcej sa na  letecký personál v neobchodnej leteckej prevádzkehttp://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/V%C3%BDnimka_COVID_1178_2011.pdf

Z uvedeného rozhodnutia poukazujeme osobitne na ustanovenie:

  • MED.A.045  -  Platnosť a predĺženie platnosti osvedčení o zdravotnej spôsobilosti (OZS)  
  • Platnosť  OZS sa predlžuje o 4 mesiace alebo do konca uplatňovania výnimky, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie. 
  • Výnimku je možné uplatniť pre všetky platné OZS bez obmedzenia, alebo platné OZS so zrakovým obmedzením.
  • Výnimku je možné uplatniť len pre OZS, ktoré boli v deň vydania rozhodnutia o výnimke platné (nie už prepadnuté) !!!
  • Koncom uplatňovania výnimky sa rozumie dátum 23.11.2020  alebo dátum zrušenia výnimky.
  • O prípadnom zrušení výnimky bude Dopravný úrad informovať s dostatočným predstihom.

Ďalej informujeme, že Letecká informačná služba Slovenskej republiky oznámila, že AIRAC WEF 21/05/2020 z dôvodu prijatých interných opatrení a mimoriadneho stavu nebude vydaný. Plánované zmeny v štruktúre vzdušného priestoru pre FIR Bratislava, najmä LZKZ, LZTT a LZPW s dátumom účinnosti 21/05/2020 nebudú zrealizované. To isté opatrenie sa týka aj VFR Manuálu. Termín vydania leteckej mapy ICAO 1 : 500 000 bude posunutý najskôr na jeseň 2020. Letecká mapa bude vydaná spolu so zmenami v štruktúre vzdušného priestoru.

S pozdravom
Ing. Tomáš Braciník
Chief flight Instructor

Informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

na základe príkazov rektora Žilinskej univerzity v Žiline ako aj dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktoré boli vydané s ohľadom na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 ako aj k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré boli vydané v priebehu mesiace marec 2020, bola aj letecká činnosť na LVVC UNIZA momentálne pozastavená na predbežne neurčitú dobu.

V súvislosti s vyššie uvedenými opatreniami ako aj Vašou činnosťou sa určite zaujímate o možnosti predlžovania výcvikov, oprávnení a kvalifikácií, ktoré expirujú práve v tomto období ako aj o možnostiach pokračovania výcvikov. Tento problém je riešený na celonárodnej úrovni z pozície Dopravného úradu prostredníctvom „Udelenia výnimky“ vydanej DÚ dňa 24.3.2020, ktorá popisuje spôsob a rozsah odkladu lehôt a termínov v leteckej činnosti z dôvodu súčasnej situácie.

Na základe vyššie uvedenej situácie by sme si Vás dovolili požiadať o trpezlivosť, pretože v súčasnosti nie je možné prijať z úrovne LVVC, KLD ani univerzity žiadne konkrétne rozhodnutie, ktoré by presne stanovilo dátum možného pokračovania vo výcviku. Všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia v SR a od rozhodnutia Krízového štábu SR, resp. hlavného hygienika.

Pre študentov, ktorí praktický letecký výcvik ešte nezačali a začiatok ich výcviku bol plánovaný na rok 2020, je v záujme univerzity Vás oboznámiť s možnosťami realizácie vašich a našich plánov, hneď ako to bude možné a všetky potrebné informácie Vám budú oznámené v primeranej lehote pred začatím výcviku, tj. po opätovnom obnovení štandardnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline.

Uvedenú situáciu pozorne sledujeme a o zmene alebo termíne ukončenia súčasného stavu Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek informácií môžete kontaktovať:
Ing. Peter BLAŠKO, CSc. – HT, tel.: 0911 306 584
Ing. Tomáš BRACINÍK – CFI, tel.: 0911 709 703
s pozdravom
LVVC

Výberové prednášky

Pod záštitou Katedry leteckej dopravy sa v dňoch 04.03.2020 a 05.03.2020 na letisku Hričov konali dve výberové prednášky: Plánovanie a monitorovanie letu v obchodnej leteckej doprave (Ing. Marek Frajt; oddelenie plánovania letov letky Ministerstva vnútra SR) a Mechanika letu so zameraním na druhý režim (doc. Radomír Orlita)

Viac informácií o plánovaných a realizovaných výberových prednáškach

Konferencia Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Katedra leteckej dopravy pod záštitou dekana Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. vás srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Konferencia sa uskutoční 22. - 24. januára 2020 v Country Saloon Belá. Všetky podrobnosti nájdete v elektronickej verzii pozvánky.

Šablóna na vypracovanie príspevku do konferenčného zborníka

Ukážka systému na meranie svietivosti letiskových návestidiel

V rámci predmetu Navrhovanie a prevádzka letísk sa 18.12.2019 prezentovala partnerská spoločnosť TECHNISERV, s.r.o. na letisku Dolný Hričov systém na meranie svietivosti letiskových návestidiel. Ukážku a prezentáciu pre študentov zabezpečovali Ing. Petr Brůna, Ing Róbert Koreň a Peter Kozárik. 

Informácie o nadchádzajúcich prezentáciách a výberových prednáškach

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť