Navždy nás opustil prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc.

Prof. RNDr. Ing. Milan Nedelka, CSc. od nás odišiel 25. januára 2021 vo veku 89 rokov a určite sa na nás pozerá spoza kumulov – tak ako sa na nestora slovenskej meteorológie patrí.

Milan vyštudoval matematicko-fyzikálnu fakultu a celý život pracoval v oblasti meteorológie, najmä leteckej. Ako významný odborník z praxe vybudoval na Katedre leteckej dopravy predmet letecká meteorológia a dlhé roky ho plne zabezpečoval. Vychoval veľa absolventov, ktorých pre meteorológiu nadchol, a ktorým sa preto stala povolaním. Neskôr učil meteorológiu aj na Katedre vodnej dopravy.
Viedol viacero výskumných projektov z oblasti meteorológie a je autorom mnohých odborných publikácií, kde však dokázal aj odborný problém podať pútavým spôsobom a jazykom, ktorý sa dobre čítal. To využíval aj v populárno-vedeckých publikáciách ako popularizátor meteorológie.

Ako znalec a patrón írečitej, ľúbozvučnej slovenčiny významne prispel aj ku kodifikácii slovenskej leteckej terminológie, kde na seba vzal neľahkú úlohu výkladu najfrekventovanejších pojmov v letectve s uvedením ich anglických ekvivalentov.

Milan bol výborný kolega, gentleman stále v dobrej nálade, ktorý bol pripravený vždy pomôcť, poradiť a hľadať riešenie. Bol vynikajúci pedagóg s úžasným vzťahom ku študentom, ktorých všetkých oslovoval „priateľu“. Tak to cítil.

Nikdy na neho nezabudneme...Česť jeho pamiatke!

Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Vážená pani inžinierka, vážený pán inžinier.

V akademickom roku 2019/2020 ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte.

Výsledky tohto prieskumu, ktorého sa zúčastňujú každoročne naši absolventi, nám budú slúžiť na skvalitnenie výučby a na aktualizáciu našich študijných programov na základe Vašich skúseností z praxe.

Poskytnuté informácie budú slúžiť len pre potreby fakulty.

Aby sme Vás čo najmenej obťažovali,  volíme elektronickú formu dotazníka.

Dotazník je dostupný na webovej stránke fakulty, v sekcii študenti (dotazník o uplatnení absolventov) alebo priamo na adrese https://fpedas.uniza.sk/~dotaznik/

Uvedený  dotazník je predkladaný v súlade s ustanovením Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má fakulta povinnosť zisťovať uplatnenie absolventov v praxi.

Veľmi si vážime Vašu ochotu a ďakujeme za spoluprácu

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

Výberové prednášky v akademickom roku 2020/2021

 Milí študenti a priatelia Katedry leteckej dopravy,
v týchto náročných časoch sa KLD naďalej snaží poskytovať svojím študentom vzdelávanie na tej najvyššej úrovni. Aj preto sme sa v dobe dištančného vzdelávania snažili priniesť naším študentom sériu výberových prednášok od renomovaných expertov z rôznych oblastí letectva. V zimnom semestri akademického roku 2020/2021 tak pre študentov prednášalo až 15 odborníkov z praxe. Prednášky boli zamerané na skutočne široké spektrum tém – od tém pre študentov pilotov (napr. prevádzkové postupy, oceánske lety alebo výkonnosť lietadiel) až k prevádzkovým aspektom leteckej dopravy ako plánovanie letov, údržba lietadiel alebo manažment plánovania posádok.
V letom semestri akademického roku 2020/2021 opäť chystáme ďalšie zaujímavé prednášky.

Ich kalendár, ako aj zoznam už realizovaných prednášok

Vibrodiagnostické skúšky v spoločnosti STEFE a.s., prevádzka tepláreň Radvaň

Dňa 12.11.2020 prebehli prvé vibrodiagnostické merania v spolupráci so spoločnosťou STEFE a.s. za účelom zberu údajov do dizertačnej práce študenta tretieho stupňa Ing. Michala Hrúza a pod vedením Ing. Pavla Pecha, PhD. V rámci spolupráce bola na výskum vibrácií poskytnutá kogeneračná jednotka ENGUL 2000 GGCH s nepretržitou prevádzkou. Takto systematicky získané údaje v dlhšom časovom horizonte poskytnú v rámci dizertačnej práce cenné a štatisticky relevantné dáta na ďalšiu analýzu. Očakávané výstupy meraní, post-analýz a výsledkov budú tvoriť základ pre tvorbu efektívnejších monitorovacích metód nie len v bežnej technickej praxi, ale najmä v oblasti zvyšovania bezpečnosti leteckých pohonných jednotiek a pomocných systémov.

INAIR 2020

Na dištančné vzdelávanie vo virtuálnom priestore sme si už, tak trochu, zvykli. Niektorí ľahšie, niektorí sa s tým museli popasovať „pár piatkov“. Virtuálne vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou sme však na Katedre leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline ešte nemali. Ani sme mať nechceli. Do poslednej chvíle sme verili, že deviatu medzinárodnú konferenciu o leteckej doprave urobíme „naživo“ s účasťou hostí z celého sveta. Nestalo sa.

Ale písať: „Nestalo sa, žiaľ,“ by v našom prípade bolo prinajmenšom nemiestne. Virtuálny priestor pre nás už dávno nie je strašiak. Inšpiruje nás rozmýšľať ako robiť veci dôvtipnejšie a pútavejšie.

V dňoch 4. a 5. novembra 2020 bolo našou úlohou, aby každý zo 40 prednášajúcich odprezentoval svoj príspevok bez akýchkoľvek problémov. Zriadili  sme virtuálne konferenčné štúdio a začali.

Hlavným zámerom bolo, aby auditórium konferencie získalo kvalifikované informácie o aktuálnom vývoji v oblasti leteckej dopravy a malo možnosť sa zapojiť do odbornej rozpravy. Dominovali viaceré kľúčové témy súvisiace s dopadmi vírusu COVID-19 na leteckú dopravu, pohľady do budúcnosti, ale aj technické aspekty prevádzkovania letísk, regionálnej leteckej dopravy s využitím lietadiel s hybridno-elektrickým pohonom, letecká doprava na ultra dlhé vzdialenosti, predikcia porúch letiskovej infraštruktúry, aspekty únavy vo výkone práce lietajúcich posádok, či vedecký pohľad na turbulenciu v úplave alebo otázky údržby a opráv lietadlovej techniky.

Jeden z hlavných rečníkov, Michael TMEJ (Obr. 2 - horný rad vľavo), výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice načrtol víziu ako malé regionálne letiská „prežijú“ súčasnú krízu a ako môžu úspešne fungovať v budúcnosti.

Benedikt BADÁNIK (Obr. 2 - horný rad vpravo) bol „viditeľnejší“ člen tímu Katedry leteckej dopravy na konferencii INAIR 2020 v úlohe moderátora. Spoliehal sa na špičkovú podporu „menej viditeľnejších“, ale o to cennejších kolegov z „vysielacieho tímu“ (najmä Juliany BLAŠKOVEJ, Matúša MATERNU a Filipa ŠKULTÉTYHO). „Ďakujem Vám veľmi za Vašu podporu, bez Vás by to nešlo!“

Miroslav ŠPÁK (Obr. 2 - dolný rad vľavo) zastupoval organizáciu pre bezpečnosť leteckých navigačných služieb v Európe (EUROCONTROL, Belgicko) a priniesol podrobnosti o zlepšeniach metodiky výberu náhradného letiska pri plánovaní letu.

Matija BRAČIĆ (Obr. 2 - dolný rad vpravo) z Univerzity Záhreb analyzoval odporúčané opatrenia v súvislosti s COVID-19 pri zabezpečovaní plynulosti pohybu cestujúcich v termináloch letísk v Chorvátsku.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim za to, že nám zachovávajú svoju priazeň aj virtuálne. Vďaka nim mohla byť konferencia INAIR 2020 aj tento rok tým, čím sme chceli aby bola – odborným diskusným fórom, na ktorom sa stretáva akademická obec so zástupcami podnikov leteckej dopravy, aby si vymenili názory a podelili sa o prevádzkové skúsenosti.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, že konferencia bola špičkovým odborným podujatím, najmä predsedníčke vedeckého výboru konferencie, prof. Ing. Anne TOMOVEJ, CSc., vedúcemu Katedry leteckej dopravy, prof. Ing. Andrejovi NOVÁKOVI, PhD., členom vedeckého výboru, členom organizačného výboru konferencie, celému tímu KLD a všetkým tím, ktorí konferenciu INAIR2020 podporili akýmkoľvek iným spôsobom.

Hodnotiť úroveň konferencie INAIR 2020 nám neprináleží. O svoje dojmy z konferencie sa však podelili naši hostia.

Doris NOVAK, Katedra letectva z Univerzity Záhreb Chorvátsko: „Excellent topics, nice organisation through MS Teams, very interesting for me and also for my collegues - Matija who also participated, as well as one of our student with her mentor (Dorea Antolović).“

Na záver konštatujeme, že konferencia INAIR 2020 bola špecifická a to hneď z dvoch pohľadov. Prvý raz vo svojej histórii ponúkla účastníkom „virtuálnu skúsenosť“. Druhou (snáď aj pozitívnou) zvláštnosťou bolo, že spoločenský večer účastníci konferencie mohli prežívať doma so svojimi rodinami.

Na týždeň sme si od konferencie oddýchli, ale už dnes sme s kolegami na katedre diskutovali  o tom, ako budúcoročnú konferenciu INAIR 2021 urobíme ešte lepšie.

A možno aj na nejakom exotickejšom mieste, než je monitor notebooku.

doc. Ing. Benedikt BADÁNIK, PhD.
Katedra leteckej dopravy
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

INAIR 2020 online

Konferencia INAIR 2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 uskutoční online (prostredníctvom MS TEAMS).

Program konferencie

Odkaz na schôdzu

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
reCAPTCHA
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť