Toogler

Konferencia Mladé krídla 2021

25.a 26. marec 2021 | ONLINE

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu Mladé krídla 2021, organizovanú v rámci prezentovania výstupov riešených záverečných prác inžinierskeho a bakalárskeho štúdia v študijných programoch na Katedre leteckej dopravy.

 Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho  štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Vaša prítomnosť na konferencii, Vaše skúsenosti s riešením danej problematiky a aktívna účasť v diskusii určite prispejú k riešeniu ďalších úloh pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality v civilnom letectve. Konferencia sa uskutoční ONLINE, prostredníctvom platformy Microsoft TEAMS. 

Práce budú publikované v zborníku z konferencie elektronicky. Uvedené publikácie vychádzajú pravidelne v rámci výstupov mladých vedeckých pracovníkov Katedry leteckej dopravy.

Tematické okruhy

  • prevádzka a ekonomika leteckej dopravy;
  • vzdelávanie a výcvik leteckého personálu;
  • lietadlová technika;
  • technológia údržby lietadiel;
  • UAV;
  • riadenie letovej prevádzky a
  • letiská.

Program konferencie

Konferencia bude prebiehať oba dni v dvoch samostatných sekciách.

Vo štvrtok 25.3.2021 budú prebiehať prezentácie študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia.

V piatok 26.3.2021 budú prebiehať prezentácie študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Odborný garant konferencie

prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (SVK)

Vedecký výbor

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD. (SVK)

doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD. (SVK)

prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (SVK)

doc. Ing. Branislav Kandera, PhD. (SVK)

Ing. Miriam Jarošová, PhD. (SVK)

prof. Ing. Anna Tomová, PhD. (SVK)

Ing. Ján Rostáš, PhD. (SVK)

Ing. Filip Škultéty, PhD. (SVK)

doc. Ing. Jozef Čerňan, PhD. (SVK)

doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. (SVK)

doc. Ing. Vladimír Němec, PhD. Prof.h.c. (CZ)

doc. Ing. Jakub Kraus, PhD. (CZ)

Ing. Ján Zýka, PhD.(CZ)

Dr. Tomasz Lusiak (PL)

assoc. prof. Dr. Anna Rudavska (PL)

assoc. prof. Dr. Anna Stelmach (PL)

Ing. Michal Janovec, PhD. (SVK)

Ing. Pavol Pecho, PhD. (SVK)

Programový a organizačný výbor

Mgr. Juliana Blašková

Ing. Matúš Materna, PhD.

Ing. Viliam Ažaltovič

Pokyny pre autorov

Odovzdanie prezentácie - do 22.3.2021

Prezentáciu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v časovom rozsahu max. 7 minút posielajte prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/veda-a-vyskum/konferencie/mlade-kridla-powerpoint

Vaše príspevky posielajte výhradne vo formáte Microsoft PowerPoint *.pptx


Odovzdanie hotového článku

  • Bakalári: najneskôr do 24.5.2021
  • Inžinieri: najneskôr do 31.5.2021

Príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v rozsahu max. 6 strán posielajte prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/veda-a-vyskum/konferencie/mlade-kridla-word

Vaše príspevky posielajte výhradne vo formáte Microsoft Word *.docx (*.PDF NIE!!)

Štruktúra a formátovanie článku sú predpísané šablónou (template), ktorá je k dispozícii na tejto stránke v sekcii "Na stiahnutie". V danej sekcii je takisto k dispozícií krátky návod na prácu so šablónou. 

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra leteckej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26 ŽILINA
tel.: +421 41 513 3451
fax: +421 41 513 1517
e-mail: kld@fpedas.uniza.sk
www.kld.uniza.sk

Zatvoriť