Toogler

Materiály na vypracovanie záverečnej práce

Povinnosti autora záverečnej práce

Autor záverečnej práce je povinný spracovať záverečnú prácu v zmysle internej metodickej príručky, ktorá je záväzná pre študentov katedry leteckej dopravy.

Metodická príručka je spracovaná v súlade s Metodickým usmernením č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 14/2009-R z 1. septembra 2011 vrátane jeho príloh ako aj Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce.

Na stiahnutie:

Titulný list záverečnej práce

Prvú stranu vnútornej časti práce tvorí titulný list, ktorý si študent stiahne a vyplní v súlade so svojim študijným programom (LD Bc, PP Bc, LD Ing. alebo TUL Ing). Ak je práca zostavená v anglickom jazyku, titulný list sa napriek tomu neprekladá.

Hneď za titulný list sa vkladá oficiálne zadanie, ktorým vysoká škola alebo fakulta určuje študijné povinnosti autora v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Vedúci katedry diplomantovi schvaľuje tému a postup jej spracovania vlastnoručným podpisom na oficiálnom zadaní. Oficiálne zadanie sa taktiež do anglického jazyka neprekladá.

Povinnou časťou je aj čestné prehlásenie, ktoré študent vyplní a vlastnoručne podpíše. Čestné prehlásenie nasleduje za oficiálnym zadaním.

Na stiahnutie:

Dôležité informácie

V šablónach určených na stiahnutie vypĺňajte miesta označené žltou farbou!

 

Obálka záverečnej práce

Obal (obálka) slúži ako predloha, ktorá sa zobrazuje na vrchnej strane zviazanej práce. Obálka záverečnej práce má pre celú fakultu presne stanovený a jednotný formát a autor je povinný zabezpečiť zviazanie svojej záverečnej práce do tejto obálky. V prípade, že autor neodovzdá takto zviazanú záverečnú práce, nebude takáto práca prevzatá.

Prípravu a tlač obálky zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo EDIS (http://edis.uniza.sk/). Z hľadiska kapacitných obmedzení je potrebné zabezpečiť tlač obálky v dostatočnom časovom predstihu. Mailové objednávky EDIS neprijíma, len elektronické prostredníctvom elektronického objednávkového systému tlacdiplomovky.uniza.sk. Bližšie informácie získate na webovej stránke: edis.uniza.sk Jednotná dohoda všetkých fakúlt stanovila typ väzby pre záverečné práce: 

Bakalárska práca – mäkká väzba 
Diplomová práca – tvrdá väzba

Na obálke je uvedený aj evidenčný kód práce, ktorý prideľuje autorovi katedra (pozri Kód záverečnej práce do systému CRZP).

V prípade, že je práca zostavená v anglickom jazyku, bude na obálke uvedený v tomto jazyku len názov práce.

Na stiahnutie:

Zatvoriť