Toogler

Postup pri odovzdávaní záverečných prác študentov Bc. a Ing. štúdia v súvislosti so situáciou spôsobenou COVID-19

Termíny odovzdania záverečných prác:

  • končiaci študenti  Bc. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať bakalársku prácu najneskôr do 24. 5. 2021, v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.
  • končiaci študenti Ing. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať diplomovú prácu najneskôr do 31. 5. 2021, v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

Doručenie záverečných prác na tlač do EDIS-u

Tlač fyzických kópii záverečných prác zabezpečuje výhradne EDIS - Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline. Pre zabezpečnenie tlače postupujte podľa systému objednávania a odovzdánia záverečných prác v krízovom režime.

Na stiahnutie : EDIS - Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v krízovom režime    (Aktualizované 11.5.2021)

Odovzdávanie záverečných prác

V nadväznosti na súčasnú situáciu budú záverečné práce odovzdávané v elektronickej verzii (teda emailom) k vyššie uvedenému dátumu Ing. Radoslave Nichtovej (radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk)

Odovzdávanie ostatných dokumentov

Potrebné dokumenty:

  • elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor),
  • vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu s dátumom vloženia práce do systému EZP,
  • študentom podpísané potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému EZP,
  • vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce  - iba v prípade že žiadate odklad zverejnenia!,
  • Vyplnený formulár o absolvovaní konzulátcií je potrebné zaslať vedúcemu práce na podpis. Podpísaný dokument následne doručí vedúci práce (nie študent) Ing. Nichtovej! 

Tieto dokument musia byť predložené spolu so záverečnou prácou v elektronickej forme (emailom Ing. Nichtovej) do vyššie uvedených termínov odovzdania záverečných prác! 


Článok z konferencie Mladé Krídla 2021 je potrebné odovzdat do:

  • Bakalári: najneskôr do 24.5.2021
  • Inžinieri: najneskôr do 31.5.2021

Príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku v rozsahu max. 6 strán posielajte prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze: https://kld.uniza.sk/sk/veda-a-vyskum/konferencie/mlade-kridla-word

Vaše príspevky posielajte výhradne vo formáte Microsoft Word *.docx (*.PDF NIE!!)

Štruktúra a formátovanie článku sú predpísané šablónou (template), ktorá je k dispozícii na tnasledujúcich odkazoch:

 

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

V súlade s konaním štátnych skúšok v akademickom roku 2020/2021, na ktoré ste sa prihlásili, je nevyhnutné, aby ste sa oboznámili s Informáciou o podmienkach spracúvania osobných údajov pre štátne skúšky, ktorá je dostupná na: https://www.uniza.sk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2951-informacia-o-podmienkach-spracuvania-osobnych-udajov?Itemid=101

Preto Vás žiadame, aby ste si túto informáciu prečítali na uvedenom webovom odkaze.

Nesplnenie podmienok zo strany študenta

Pokiaľ študent nesplní niektorú z podmienok a termínov stanovených v METODICKOM USMERNENÍ č. 2/PEDAS/2021 k odovzdávaniu záverečných prác a posudkov v rámci organizácie štátnych skúšok 2020/2021 na FPEDAS, nebude môcť vykonať štátnu záverečnú skúšku v stanovenom termíne, lebo nebudú splnené všetky podmienky pre riadne vykonanie štátnej záverečnej skúšky!

Zatvoriť