Toogler

Aktualizované 27.05.2020: Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

V súlade s konaním štátnych skúšok v akademickom roku 2019/2020, na ktoré ste sa prihlásili, je nevyhnutné, aby ste sa oboznámili s Informáciou o podmienkach spracúvania osobných údajov pre štátne skúšky, ktorá je dostupná na: 

https://www.uniza.sk/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2951-informacia-o-podmienkach-spracuvania-osobnych-udajov?Itemid=101

Preto Vás žiadame, aby ste si túto informáciu prečítali na uvedenom webovom odkaze.

Postup pri odovzdávaní záverečných prác študentov Bc. a Ing. štúdia v súvislosti so situáciou spôsobenou COVID-19

Postup pri odovzdávaní záverečných prác študentov Bc. a Ing. štúdia na FPEDAS je upresnený dekanom FPEDAS v súlade s čl. 6 ods. 1 Príkazu rektora č. 7/2020 nasledovne:

Termíny odovzdania záverečných prác:

  • študenti 1. stupňa Bc. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať bakalársku prácu najneskôr do 1. 6. 2020, kedy v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.
  • študenti 2. stupňa Ing. štúdia na FPEDAS sú povinní odovzdať diplomovú prácu najneskôr do 8. 6. 2020, kedy v tomto termíne musí byť práca už nahratá v systéme Evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity v Žiline, musí byť k tomuto dátumu prístupný protokol o kontrole originality a zároveň vygenerované licenčné zmluvy pripravené k podpisu.

Odovzdávanie záverečných prác

V nadväznosti na súčasnú situáciu budú záverečné práce odovzdávané v elektronickej verzii k vyššie uvedenému dátumu tajomníkovi štátnicovej komisie.

V prípade potreby odovzdania výtlačku záverečnej práce v pevnej väzbe v súlade so štandardom Žilinskej univerzity v Žiline, bude stanovený termín, v ktorom budú môcť študenti zasielať pripravenú konečnú PDF verziu záverečnej práce do EDIS-Vydavateľstva Žilinskej univerzity v Žiline, kedy platbu za túto službu vykonajú prevodom v súlade so sadzobníkom EDIS-Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline. A ten následne zabezpečí doručenie nimi spracovanej záverečnej práce (výtlačku v pevnej väzbe) na dekanát FPEDAS najmenej 2 pracovné dni pred termínom štátnej záverečnej skúšky.

Na stiahnutie : EDIS - Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v krízovom režime (Aktualizované 9.4.2020)

Odovzdávanie ostatných dokumentov

Dokumenty:

  • elektronickú verziu záverečnej práce (pdf súbor) (1 ks),
  • vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu (2 ks),
  • potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do systému EZP (2 ks),
  • vyplnený a podpísaný formulár o sprístupnení záverečnej práce (1 ks),
  • vyplnený a vedúcim podpísaný formulár o absolvovaní konzultácií s vedúcim práce (1 ks)

ktoré musia byť predložené spolu so záverečnou prácou pred vykonaním štátnej záverečnej skúšky, doručia študenti najneskôr v deň konania štátnej záverečnej skúšky (pred jej konaním) tajomníkovi štátnicovej komisie.

Nesplnenie podmienok zo strany študenta

Pokiaľ študent nesplní niektorú z podmienok a termínov stanovených v čl. 1 ods. 3 až 7 tohto príkazu, nebude môcť vykonať štátnu záverečnú skúšku v stanovenom termíne, lebo nebudú splnené všetky podmienky pre riadne vykonanie štátnej záverečnej skúšky

Zatvoriť