Toogler

Materiály na vypracovanie záverečnej práce

Povinnosti autora záverečnej práce

Autor záverečnej práce je povinný spracovať záverečnú prácu v zmysle internej metodickej príručky, ktorá je záväzná pre študentov katedry leteckej dopravy.

Metodická príručka je spracovaná v súlade s Metodickým usmernením č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 14/2009-R z 1. septembra 2011 vrátane jeho príloh ako aj Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce.

Na stiahnutie:

Dôležité informácie

V šablónach určených na stiahnutie vypĺňajte miesta označené žltou farbou!

 

Titulný list záverečnej práce

Prvú stranu vnútornej časti práce tvorí titulný list, ktorý si študent stiahne a vyplní v súlade so svojim študijným programom (LD Bc, PP Bc, LD Ing. alebo TUL Ing). Ak je práca zostavená v anglickom jazyku, titulný list sa napriek tomu neprekladá.

Hneď za titulný list sa vkladá oficiálne zadanie, ktorým vysoká škola alebo fakulta určuje študijné povinnosti autora v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Vedúci katedry diplomantovi schvaľuje tému a postup jej spracovania vlastnoručným podpisom na oficiálnom zadaní. Oficiálne zadanie sa taktiež do anglického jazyka neprekladá.

Povinnou časťou je aj čestné prehlásenie, ktoré študent vyplní a vlastnoručne podpíše. Čestné prehlásenie nasleduje za oficiálnym zadaním.

Na stiahnutie:

Obálka záverečnej práce

Obal (obálka) slúži ako predloha, ktorá sa zobrazuje na vrchnej strane zviazanej práce. Obálka záverečnej práce má pre celú fakultu presne stanovený a jednotný formát a autor je povinný zabezpečiť zviazanie svojej záverečnej práce do tejto obálky. V prípade, že autor neodovzdá takto zviazanú záverečnú práce, nebude takáto práca prevzatá.

Prípravu a tlač obálky zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo EDIS (http://edis.uniza.sk/). Z hľadiska kapacitných obmedzení je potrebné zabezpečiť tlač obálky v dostatočnom časovom predstihu. Mailové objednávky EDIS neprijíma, len elektronické prostredníctvom elektronického objednávkového systému tlacdiplomovky.uniza.sk. Bližšie informácie získate na webovej stránke: edis.uniza.sk Jednotná dohoda všetkých fakúlt stanovila typ väzby pre záverečné práce: 

Bakalárska práca – mäkká väzba 
Diplomová práca – tvrdá väzba

Na obálke je uvedený aj evidenčný kód práce, ktorý prideľuje autorovi katedra (pozri Kód záverečnej práce do systému CRZP).

V prípade, že je práca zostavená v anglickom jazyku, bude na obálke uvedený v tomto jazyku len názov práce.

Na stiahnutie:

Zatvoriť