Toogler

Informácie pre pilotov vo výcviku v súvislosti s COVID-19

 

LVVC Covid

Vážení študenti, piloti vo výcviku,

na základe príkazov rektora Žilinskej univerzity v Žiline ako aj dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktoré boli vydané s ohľadom na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19 ako aj k organizácii štúdia počas letného semestra akademického roka 2019/2020 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré boli vydané v priebehu mesiace marec 2020, bola aj letecká činnosť na LVVC UNIZA momentálne pozastavená na predbežne neurčitú dobu.

V súvislosti s vyššie uvedenými opatreniami ako aj Vašou činnosťou sa určite zaujímate o možnosti predlžovania výcvikov, oprávnení a kvalifikácií, ktoré expirujú práve v tomto období ako aj o možnostiach pokračovania výcvikov. Tento problém je riešený na celonárodnej úrovni z pozície Dopravného úradu prostredníctvom „Udelenia výnimky“ vydanej DÚ dňa 24.3.2020, ktorá popisuje spôsob a rozsah odkladu lehôt a termínov v leteckej činnosti z dôvodu súčasnej situácie.

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/V%C3%BDnimka-Covid.pdf

Na základe vyššie uvedenej situácie by sme si Vás dovolili požiadať o trpezlivosť, pretože v súčasnosti nie je možné prijať z úrovne LVVC, KLD ani univerzity žiadne konkrétne rozhodnutie, ktoré by presne stanovilo dátum možného pokračovania vo výcviku. Všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia v SR a od rozhodnutia Krízového štábu SR, resp. hlavného hygienika.

Pre študentov, ktorí praktický letecký výcvik ešte nezačali a začiatok ich výcviku bol plánovaný na rok 2020, je v záujme univerzity Vás oboznámiť s možnosťami realizácie vašich a našich plánov, hneď ako to bude možné a všetky potrebné informácie Vám budú oznámené v primeranej lehote pred začatím výcviku, tj. po opätovnom obnovení štandardnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline.

Uvedenú situáciu pozorne sledujeme a o zmene alebo termíne ukončenia súčasného stavu Vás budeme informovať.

V prípade akýchkoľvek informácií môžete kontaktovať:

Ing. Peter BLAŠKO CSc. – HT, tel.: 0911 306 584

Ing. Tomáš BRACINÍK – CFI, tel.: 0911 709 703

s pozdravom

LVVC

Zatvoriť