Toogler

Dekanské voľno

Prikaz dekana 1 2019

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje študentom vo všetkých stupňoch dennej formy vysokoškolského štúdia

dňa 23. apríla 2019

d e k a n s k é   v o ľ n o

 

 

Zatvoriť