Toogler

Dotazník pre absolventov fakulty v akademickom roku 2019/2020

Vážená pani inžinierka, vážený pán inžinier.

V akademickom roku 2019/2020 ste úspešne ukončili štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Z dôvodu skvalitňovania štúdia na našej fakulte si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie niektorých informácií, ktoré súvisia s Vašim uplatnením v praxi a s využitím Vašich vedomostí získaných počas štúdia na našej fakulte.

Výsledky tohto prieskumu, ktorého sa zúčastňujú každoročne naši absolventi, nám budú slúžiť na skvalitnenie výučby a na aktualizáciu našich študijných programov na základe Vašich skúseností z praxe.

Poskytnuté informácie budú slúžiť len pre potreby fakulty.

Aby sme Vás čo najmenej obťažovali,  volíme elektronickú formu dotazníka.

Dotazník je dostupný na webovej stránke fakulty, na adrese www.fpedas.uniza.sk, v sekcii študenti (dotazník o uplatnení absolventov) alebo priamo na adrese https://fpedas.uniza.sk/~dotaznik/.

Uvedený  dotazník je predkladaný v súlade s ustanovením Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má fakulta povinnosť zisťovať uplatnenie absolventov v praxi.

Veľmi si vážime Vašu ochotu a ďakujeme za spoluprácu

prof. Ing. Anna Križanová, PhD

 prodekanka pre vzdelávanie

 

Zatvoriť