Vzdelávanie a výcvik

Vzdelávanie poskytované KLD je zamerané na technológiu leteckej dopravy, technické, ekonomické a prevádzkové predmety, konštrukciu lietadiel, prevádzku lietadiel, aeromechaniku a výkony lietadiel, prevádzku, ekonomiku a marketing leteckých spoločností, navrhovanie a prevádzku letísk, ako aj na riadenie leteckej prevádzky. Ponúkané sú nasledovné študijné programy:

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia - bakalárske štúdium (Bc.)

Letecká doprava - 3-ročné štúdium, denná forma štúdia - po ukončení je možnosť pokračovať na inžinierskom štúdiu.

Tento študijný program je technicky orientovaný. Absolventi sú schopní analyzovať problémy a možnosti riadenia dopravných procesov najmä v oblasti civilného letectva, leteckej dopravy a nadväzujúcich dopráv. Študijný program je zameraný na pokrytie širokého spektra problémov leteckej prevádzky. Začína všeobecnými predmetmi (matematika, fyzika, informatika, všeobecná ekonomická teória, marketing), postupne študenti získavajú vedomosti v špecializovaných predmetoch (prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, letecká navigácia, meteorológia, aerodynamika, aeromechanika, rádionavigačné zariadenia, plánovanie a monitorovanie letu) ako aj v predmetoch, ktoré môžu formovať ich profesionálnu kariéru v technických oblastiach (letecké prístroje, letecké pohonné jednotky, konštrukcia lietadiel) a nakoniec aj v ekonomickej oblasti (obchodná prevádzková činnosť, ekonomika leteckého podniku, biznis komunikácie a prezentačné zručnosti). Štúdium je zakončené vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením štátnej skúšky.

Profesionálny pilot - 3-ročná, iba denná forma štúdia

Študenti bakalárskeho študijného programu Profesionálny pilot získavajú teoretické a praktické vedomosti s cieľom získať licenciu profesionálneho pilota civilného letectva (ATPL). Rozsah a predmety, sú navrhnuté rovnako ako u bakalárskeho študijného programu Letecká doprava. Študenti navyše získavajú teoretické znalosti až do úrovne požadované pre "zmrznutého" dopravného pilota (ATPL frozen). Praktický výcvik je navrhnutý v súlade s požiadavkami EC1178/2011 Part FCL. Výcvik môže byť poskytovaný ako integrovaný alebo modulový až do úrovne obchodný pilot s kvalifikáciou pre lety podľa prístrojov a dvojmotorové lietadlá (CPL/MEP/IR). Uvedený kurz je poskytovaný Leteckým výcvikovým a vzdelávacím centrom Žilinskej univerzity (FTO ŽU) v úzkej spolupráci s Katedrou leteckej dopravy pričom študenti čiastočne hradia náklady spojené s praktickým leteckým výcvikom. FTO je plne certifikovaná Leteckým úradom slovenskej republiky a je jedinou FTO, ktorá poskytuje teoretický a praktický výcvik pod jednou strechou na Slovensku aj v Českej republike. FTO prevádzkuje celkovo 22 lietadiel. Vlastní tiež dva BATD a jeden BITD pre všetkých študentov katedry a dva FNPT II MCC pre IFR výcvik, navigačné postupy, frazeológiu a spoluprácu viacčlennej posádky. Študijný program je ukončený vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce a zložením záverečnej štátnej skúšky.

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia - inžinierske štúdium ( Ing.)

Letecká doprava - 2-ročná denná forma štúdia

Študenti tohto študijného programu sú pripravovaní najmä v prevádzkových, technických a ekonomických oboroch zameraných na špecializované manažérske pozície v leteckej doprave. Ukončenie štúdia kvalifikuje absolventov na pozície v podnikoch, organizáciách a štátnych orgánoch v oblasti leteckej dopravy, t.j. v leteckých spoločnostiach, na letiskách, v Leteckých prevádzkových službách SR, na leteckom úrade, v podnikoch poskytujúcich údržbu a opravy lietadlovej techniky, vo výskumných ústavoch/organizáciách a podobne.
Absolventi sú oboznámení s procesmi v riadení leteckej dopravy, údržbe a opravách lietadiel, prevádzke letísk, ekonomike a obchodnej činnosti leteckých spoločností atd. Ponúkaný inžiniersky študijný program je poskytovaný v dennej forme (2-ročnej) alebo externej (2-ročnej) forme štúdia. Obsah štúdia je navrhnutý tak, aby pokryl celú problematiku leteckej dopravy. Predmety umožňujú profilovať profesionálnu kariéru technickým, (aplikovaná matematika, ľudská výkonnosť, manažment letovej prevádzky, navrhovanie a prevádzka letísk, krízový manažment, prevádzka leteckej spoločnosti) alebo ekonomickým smerom (prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, manažment a marketing v letectve, ekonomika leteckého podniku, atd.). Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Technológia údržby lietadiel - 2-ročná denná forma štúdia

Absolvent je schopný preukázať komplexné znalosti z problematiky techniky údržby lietadiel vychádzajúce z poznania technických, prevádzkových a praktických požiadaviek leteckej dopravy. Pričom využije praktické informácie získané v počas štúdia na zefektívnenie fungovania prepravných a riadiacich procesov v doprave. Taktiež má uplatnenie aj v leteckých zložkách armády SR, bezpečnosti, civilnej obrany a záchrannej služby. Absolvent je schopný samostatnej práce aj v oblasti výskumu a vývoja s vysokou mierou tvorivosti aj na medzinárodnej úrovni. Dôraz sa kladie na získanie teoretických základov, ktoré umožnia ľahšiu adaptáciu a ďalší odborný rast absolventa, ako aj na získanie znalostí v oblasti leteckej prevádzky, umožňujúce rýchle uplatnenie absolventa v praxi, v riadení aj multinárodných tímov pracovníkov v oblasti civilného letectva a samostatné vedenie projektov a prevzatie zodpovednosti za komplexné riešenia. Absolvent je schopný používať sofistikované technické prístupy pri riešení problémov a v priebehu štúdia získa skúsenosti s formuláciou hypotéz a analýzou získaných údajov. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a vypracovaním a obhájením diplomovej práce.

Tretí stupeň vysokoškolského štúdia - Doktorandské štúdium ( PhD.)

Doktorandské štúdium umožňuje absolventom inžinierskeho štúdia vysokých škôl špecializovanú vedeckú prípravu vo vedných odboroch Dopravná a spojová technológia a Odvetvové a prierezové ekonomiky so špecializáciou na ekonomiku dopravy a spojov. Katedra leteckej dopravy na štúdium tretieho stupňa univerzitného vzdelávania vypisuje témy dizertačných prác v súlade so svojim vedeckým zameraním a aktuálne riešenými výskumnými úlohami.

Rozvrh

Aktuálny rozvrh Vášeho akademického programu nájdete tu.

Štúdijné programy