Autorom záverečnej práce je študent vysokej školy. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta.

Autor záverečnej práce (študent) je povinný:

 1. Spracovať záverečnú prácu v zmysle internej metodickej príručky, ktorá je záväzná pre študentov katedry leteckej dopravy.

  Metodická príručka je spracovaná v súlade s Metodickým usmernením č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní 14/2009-R z 1. septembra 2011 vrátane jeho príloh ako aj Výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. MŠSR-5/2010-071 z 15. marca 2010 o vzore obalu a titulného listu záverečnej práce.

  Na stiahnutie:

  Obal (obálka) slúži ako predloha, ktorá sa zobrazuje na vrchnej strane zviazanej práce. Obálka záverečnej práce má pre celú fakultu presne stanovený a jednotný formát a autor je povinný zabezpečiť zviazanie svojej záverečnej práce do tejto obálky. V prípade, že autor neodovzdá takto zviazanú záverečnú práce, nebude takáto práca prevzatá.

  Prípravu a tlač obálky zabezpečuje univerzitné vydavateľstvo EDIS (http://edis.uniza.sk/). Z hľadiska kapacitných obmedzení je potrebné zabezpečiť tlač obálky v dostatočnom časovom predstihu. Mailové objednávky EDIS neprijíma, len elektronické prostredníctvom elektronického objednávkového systému tlacdiplomovky.uniza.sk. Bližšie informácie získate na webovej stránke: edis.uniza.sk Jednotná dohoda všetkých fakúlt stanovila typ väzby pre záverečné práce:

  Bakalárska práca – mäkká väzba
  Diplomová práca – tvrdá väzba.

  Na stiahnutie:

  Na obálke je uvedený aj evidenčný kód práce, ktorý prideľuje autorovi katedra (pozri Kód záverečnej práce do systému CRZP 2018).

  V prípade, že je práca zostavená v anglickom jazyku, bude na obálke uvedený v tomto jazyku len názov práce.

  Prvú stranu vnútornej časti práce tvorí titulný list, ktorý si študent stiahne a vyplní v súlade so svojim študijným programom (LD Bc, PP Bc, LD Ing. alebo TUL Ing). Ak je práca zostavená v anglickom jazyku, titulný list sa napriek tomu neprekladá.

  Na stiahnutie:

  Hneď za titulný list sa vkladá oficiálne zadanie, ktorým vysoká škola alebo fakulta určuje študijné povinnosti autora v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Vedúci katedry diplomantovi schvaľuje tému a postup jej spracovania vlastnoručným podpisom na oficiálnom zadaní. Oficiálne zadanie sa taktiež do anglického jazyka neprekladá.

  Povinnou časťou je aj čestné prehlásenie, ktoré študent vyplní a vlastnoručne podpíše. Čestné prehlásenie nasleduje za oficiálnym zadaním.

  V šablónach určených na stiahnutie vypĺňajte miesta označené žltou farbou.

 2. Aktivovať si účet pre prístup do EZP cez LDAP server ŽU (tak ako napr. pre vstup do WIFI siete ŽU). Aktivácia hesla na: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main.
 3. Pripraviť elektronickú verziu ZP, ktorá musí byť totožná s viazanou verziou ZP a musí byť vytvorený jeden PDF súbor (vrátane príloh).
 4. Zabezpečiť zviazanie záverečnej práce do predpísanej obálky spoločnej pre celú fakultu.
 5. Najneskôr 1 až 2 dni pred oficiálnym termínom odovzdania práce (dátum bude aktualizovaný) sa prihlásiť do systému EZP a vyplniť analytický list ZP, vložiť finálnu elektronickú verziu ZP, vytvoriť licenčnú zmluvu (resp. vyhlásenie autora o nezverejnení) a vytlačiť licenčnú zmluvu a potvrdenie o vložení práce do systému kontroly originality, prípadne vytvoriť a vytlačiť formulár o sprístupnení diela v prípade, že študent požaduje odklad zverejnenia diela.
 6. V termíne určenom akademickým kalendárom fakulty (dátum bude aktualizovaný) odovzdať ZP:
  • vo vytlačenej forme, zviazanú vo väzbe jednotnej pre celú fakultu PEDAS, vrátane všetkých príloh, v dvoch exemplároch,
  • elektronickú verziu záverečnej práce v PDF súbore (verzia zhodná s elektronickou verziou vloženou do systému EZP) na CD médiu, jeden exemplár,
  • vytlačenú a podpísanú licenčnú zmluvu, v dvoch exemplároch,
  • vytlačené potvrdenie o vložení záverečnej práce do systému EZP, jeden exemplár,
  • prípadne vytlačený a podpísaný formulár o sprístupnení diela, jeden exemplár.

Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa posudzuje v Centrálnom registri záverečných prác (CRZP) po samotnom vložení práce. Protokol o kontrole originality autor neodovzdáva.