ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta dopravní
Ústav letecké dopravy
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra leteckej dopravy
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta strojního inženýrství
Letecký ústav

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu


pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

22. september 2016 - NOVÁ MENZA ŽUŽ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného a vojenského letectva. Vaša prítomnosť na konferencii, Vaše skúsenosti s riešením danej problematiky a aktívna účasť v diskusiách určite prispejú k riešeniu ďalších úloh pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality v leteckej doprave.

Odborné sekcie konferencie:

  • prevádzka lietadiel;
  • vzdelávanie a výcvik leteckého personálu;
  • návrh a konštrukcia lietadiel a motorov;
  • safety, security a
  • ľudský faktor v letectve.

Termíny:

  • Príspevok s anotáciou v angličtine pošlite e-mailom do:11. 9. 2016
  • Registrovať sa môžete priamo na stránke do:16. 9. 2016
  • Potvrdenie o úhrade vložného a prípadnú objednávku ubytovania pošlite do: 16. 9. 2016

Rokovacie jazyky:

  • Rokovacím jazykom je slovenčina.
  • Príspevky akceptujeme v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Všetky informácie o konferencii nájdete tu v informačnom letáku

Program konferencie

22. 9. 2016 – štvrtok – NOVÁ MENZA ŽUŽ

08:00 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 09:10 otvorenie
09:10 – 10:30 príspevky účastníkov
10:30 – 11:00 občerstvenie
11:00 – 12:45 príspevky účastníkov
13:00 – 14:00 obed
14:15 – 15:15 príspevky účastníkov
15:15 – 16:30 Workshop - Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteckej dopravy

17:00 – 23:00 večera, spoločenský večer

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok (vložné) je 40EUR, pokrýva náklady spojené
s organizáciou konferencie, vydaním a distribúciou zborníka
a so zabezpečením spoločenského večera. Vložné je možné
uhradiť bezhotovostným prevodom alebo kartou pri registrácii priamo na stránke Katedry leteckej dopravy.

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK7409000000000423357984
Variabilný symbol: 2292016
Spáva prijímateľovi: Meno a priezvisko

Prijímateľ:
Klub priateľov KLD
ŽU, Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovakia
IČO: 37974271
DIČ: 2022342663